Algemene Voorwaarden Events

Algemene Voorwaarden Events

Artikel 1: Definities

De Goese Golf hanteert als basis de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Dit zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven, zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder golfbanen), diensten verlenen en overeenkomsten sluiten. De UVH zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Woerden en aldaar ingeschreven onder nummer 40482082. Waar de aard van bedrijfsvoering van De Goese Golf erom vraagt zijn de UVH hieronder aangepast.

In deze voorwaarden, aanbiedingen van De Goese Golf en overeenkomsten met De Goese Golf worden de volgende definities gehanteerd:

1.1 Annulering: De in schriftelijke vorm door de Klant aan De Goese Golf gedane mededeling dat van één of meer overeengekomen De Goese Golfdiensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door De Goese Golf aan de Klant gedane mededeling dat één of meer overeengekomen De Goese Golfdiensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.
1.2 De Goese Golf: De Goese Golf B.V.
1.3 Gast: De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de Klant gesloten Overeenkomst één of meer De Goese Golf dienst(en) moet(en) worden verleend. Waar in deze voorwaarden van Gast of Klant wordt gesproken, wordt zowel Gast als Klant bedoeld, tenzij uit de inhoud van de bepaling en zijn strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van beide bedoeld kan zijn.
1.4 Groep: Een groep van 10 of meer Gasten aan wie door De Goese Golf De Goese Golf diensten moeten worden verleend krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen Overeenkomsten.
1.5 Individu: Iedere persoon, vallende onder Gast of Klant, die niet behoort tot een Groep.
1.6 Klant: De natuurlijk of rechtspersoon die met De Goese Golf een Overeenkomst heeft gesloten.
1.7 Kurken- en keukengeld: Het bedrag verschuldigd voor het in de ruimten van De Goese Golf nuttigen van niet door De Goese Golf verstrekte drank en/of eten.
1.8 No-show: Het zonder Annulering niet gebruik maken door een Gast van een op grond van een Overeenkomst te verstrekken De Goese Golf dienst.
1.9 Omzetgarantie: Een schriftelijke verklaring van de Klant dat ter zake één of meer Overeenkomsten door De Goese Golf minimaal een bepaald bedrag aan omzet door De Goese Golf zal worden gerealiseerd.
1.10 Overeenkomst: Een overeenkomst tussen De Goese Golf en een Klant ter zake een of meer door De Goese Golf te verlenen De Goese Golf diensten tegen een door de Klant te betalen prijs. In plaats van de term Overeenkomst wordt soms de term reservering gebruikt.
1.11 Reserveringswaarde: De waarde van de Overeenkomst, die gelijk is aan de totale omzetverwachting van De Goese Golf inclusief eventueel toeristenbelasting en B.T.W. ter zake een met een Klant gesloten Overeenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de binnen De Goese Golf geldende gemiddelden.
1.12 (Verlenen van) De Goese Golf dienst(en): Het door De Goese Golf verstrekken van logies en/of eten en/of drank en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen, het organiseren van clinics, competities, wedstrijden, golfdagen, vergaderingen, congressen en het gebruik maken door een Groep van horecafaciliteiten van De Goese Golf, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin van het woord.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle Overeenkomsten, alsmede op alle aanbiedingen ter zake de
totstandkoming van de Overeenkomst. Indien daarnaast toch andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid deze voorwaarden van De Goese Golf.
2.2 Afwijkingen op bepalingen in deze voorwaarden hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst en gelden alleen wanneer zij schriftelijk met De Goese Golf zijn overeengekomen.
2.3 Deze voorwaarden van De Goese Golf strekken ook ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan De Goese Golf gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een Overeenkomst of bij het exploiteren van De Goese Golf.
2.4 In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en deze voorwaarden, prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst.
2.5 Wanneer één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van kracht. De Goese Golf zal de desbetreffende bepaling vervangen door een afdwingbare en uitvoerbare bepaling die, gegeven het doel en de strekking zo min mogelijk afwijkt van deze oorspronkelijke bepaling.

Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Een ieder kan geheel vrijblijvend aan De Goese Golf een offerte vragen met betrekking tot de mogelijkheden om een door een Klant nader omschreven evenement te organiseren. De Goese Golf kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een Overeenkomst weigeren, tenzij een zodanige weigering plaatsvindt uitsluitend op één of meer gronden die in artikel 429 quater van het Wetboek van Strafrecht als discriminatie zijn aangemerkt.
3.2 In een offerte staat onder meer een beschrijving van het evenement, de contactpersoon van De Goese Golf, de contactpersoon van de Klant, tegen welke prijs De Goese Golf het door de Klant gewenste evenement kan organiseren en indien gewenst, de datum of data waarop het gewenste evenement kan plaatsvinden.
3.3 Alle door De Goese Golf gedane aanbiedingen (offertes) ter zake de totstandkoming van een Overeenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud “zolang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt”. Doet De Goese Golf binnen een redelijke termijn na aanvaarding door de Klant een beroep op bedoeld voorbehoud dan wordt de beoogde Overeenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen. Een offerte is voor De Goese Golf bindend voor een termijn zoals overeengekomen tussen De Goese Golf en Klant, met een maximum van één maand.
3.4 Een Overeenkomst voor (een) Gast(en) of Klant(en) aangegaan door tussenpersonen (cargadoors, reisbureaus, Online Travel Agents en andere horecabedrijven e.d.), al dan niet in naam van hun relatie(s), wordt geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. De Goese Golf is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De Gast(en) of Klant(en) en de tussenperso(o)n(en) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het verschuldigde.

Artikel 4: Optierecht

4.1 Een optierecht is het recht van een Klant om eenzijdig de Overeenkomst tot stand te doen komen door de enkele aanvaarding van een geldig aanbod van De Goese Golf.
4.2 Een optierecht kan alleen schriftelijk door De Goese Golf worden verleend. Een optierecht kan voor een duur van maximaal één maand worden overeengekomen. Het optierecht vervalt indien de optiehouder te kennen heeft gegeven geen gebruik te willen maken van het optierecht of indien de bepaalde duur is verstreken zonder dat de optiehouder te kennen heeft gegeven van het optierecht gebruik te willen maken.
4.3 Een optierecht kan door De Goese Golf niet worden herroepen, tenzij een andere potentiële Klant De Goese Golf een aanbod doet tot het sluiten van een Overeenkomst ter zake het totaal of een gedeelte van de in optie uitstaande De Goese Golf diensten. De optiehouder dient in zo’n geval door De Goese Golf van dit aanbod op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder binnen een termijn van 24 uur te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien de optiehouder niet binnen de gestelde termijn te kennen geeft gebruik te willen maken van het optierecht, vervalt het optierecht.
4.4 Een Klant kan een optiebevestiging omzetten in een boeking door deze akkoord getekend terug te zenden aan De Goese Golf. Daarmee verleent de Klant definitief een opdracht tot het organiseren van een evenement als omschreven in de offerte of optiebevestiging aan De Goese Golf. Door de boeking is een Overeenkomst tot stand gekomen.
4.5 Een aldus tot stand gekomen Overeenkomst is bindend voor beide partijen en behoeft niet meer schriftelijk aan klant te worden bevestigd.

Artikel 5: Algemene rechten en verplichtingen van De Goese Golf

5.1 De Goese Golf is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de Overeenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen De Goese Golf-diensten te verlenen op de bij De Goese Golf gebruikelijke wijze.
5.2 De Goese Golf is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn het verstrekken van De Goese Golf diensten aan- een Gast te beëindigen wanneer de Gast de huis- en/ of gedragsregels overtreedt, of zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust bij De Goese Golf en/of de normale exploitatie daarvan wordt verstoord. De Gast dient alsdan op eerste verzoek de De Goese Golf-locatie te verlaten. Indien de Gast op een andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen die hij uit welken hoofde ook jegens De Goese Golf heeft dan is De Goese Golf gerechtigd de dienstverlening op te schorten. De Goese Golf mag onderhavige bevoegdheden slechts uitoefenen indien de aard en de ernst van de door de Gast begane overtredingen daartoe naar het redelijk oordeel van
De Goese Golf voldoende aanleiding geven.
5.3 De Goese Golf is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de Overeenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde buitengerechtelijk te ontbinden. Maakt De Goese Golf van deze bevoegdheid gebruik, dan zal De Goese Golf tot geen enkele schadevergoeding jegens de Klant gehouden zijn. 
5.4 De Goese Golf is niet verplicht enig goed van de Gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen. Het voorgaande houdt in dat De Goese Golf niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is voor schade, verlies of diefstal van enig goed van de Gast, die De Goese Golf geweigerd heeft om in ontvangst en/of bewaring te nemen.
5.5 Indien De Goese Golf voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen enig bedrag aan de Gast in rekening brengt, moet De Goese Golf op die goederen letten als een goed huisvader, onverminderd het bepaalde in artikel 12.
5.6 De Goese Golf is niet verplicht enig huisdier van de Gast toe te laten en kan aan de toelating voorwaarden verbinden. Voor de toelating van assistentiehonden gelden de wettelijke regeling(en), inclusief de daarin aangegeven uitzonderingen.

Artikel 6: Algemene verplichtingen van de Gast

6.1 De Gast is verplicht om zich aan de bij De Goese Golf geldende huis- en gedragsregels te houden en de redelijke aanwijzingen van het De Goese Golf personeel op te volgen. De Goese Golf moet de huis- en gedragsregels op een duidelijk waarneembare plaats kenbaar maken of schriftelijk verstrekken. Redelijke aanwijzingen mogen mondeling worden gegeven.
6.2 De Gast is verplicht om mee te werken aan redelijke verzoeken van De Goese Golf in het kader van diens wettelijke plichten omtrent onder andere veiligheid, identificatie, voedselveiligheid/hygiëne en beperking van overlast.


Artikel 7: Reserven  

7.1 Indien de Gast niet binnen een half uur na het gereserveerde tijdstip is gearriveerd kan De Goese Golf de reservering als geannuleerd beschouwen, onverminderd het bepaalde in artikel 9.
7.2 De Goese Golf kan voorwaarden verbinden aan de reservering.

Artikel 8: De Goese Golf-dienst bestaande uit het verstrekken van logies en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen

8.1 In geval van logies wordt de accommodatie vanaf 15.00 uur van de betreffende dag ter beschikking van de Gast gesteld en dient de Gast voor 12.00 uur te hebben uitgecheckt.
8.2 Tenzij anders is overeengekomen is De Goese Golf gerechtigd om de reservering voor logies als vervallen te beschouwen wanneer de Gast zich niet op de eerste gereserveerde dag om 18.00 uur bij hem heeft gemeld, of de Gast niet tijdig heeft aangegeven op een later tijdstip te zullen arriveren en De Goese Golf daartegen geen bezwaar heeft gemaakt. Het voorgaande geldt, onverminderd het bepaalde in artikel 9. 
8.3 Er zijn gegarandeerde hotel reserveringen. Dat zijn reserveringen die De Goese Golf vast houdt tot dat de Gast komt en als de Gast niet komt, door kunnen belasten. Dit zijn de volgende type reserveringen:

 • Vooruit betaald
 • Gegarandeerd door creditcard
 • Gegarandeerd door de Klant
 • Gegarandeerd door een travel agent

In al deze gevallen wordt de kamer doorbelast aan de Klant als er sprake is van een no-show.
8.4 De Goese Golf is gerechtigd om van de Gast te verlangen dat deze genoegen neemt met een andere, gelijkwaardige accommodatie omtrent logies dan wel (zaal) ruimte en/of terreinen dan volgens de Overeenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden. De Gast kan dit alternatief weigeren. De Gast heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de Overeenkomst waarop voormeld verlangen van De Goese Golf betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn of haar verplichtingen uit hoofde van andere Overeenkomsten.

Artikel 9: Annuleringen

9.1 Annulering door klanten, algemeen
9.1.1 De Klant is bevoegd een Overeenkomst te annuleren tegen betaling van de annuleringskosten. Als een Gast niet binnen een uur na het afgesproken tijdstip arriveert dan wordt de Klant geacht geannuleerd te hebben en dan zijn er annuleringskosten verschuldigd. Indien de Gast alsnog een uur (of later) na het afgesproken tijdstip arriveert, kan De Goese Golf zich op deze verschuldigde annuleringskosten beroepen dan wel alsnog uitvoering geven aan de Overeenkomst en volledige nakoming van de Klant omtrent de

Overeenkomst verlangen.
9.1.2 Het bepaalde in de artikelen 13.1 en 14.4 is ook op annuleringen van toepassing.
9.1.3 Ingeval van No-show is de Klant in alle gevallen verplicht de Reserveringswaarde te betalen.
9.1.4 Indien niet alle overeengekomen De Goese Golf-diensten worden geannuleerd zijn op de geannuleerde De Goese Golf diensten de bepalingen van dit artikel 9 pro rata van toepassing.
9.2 Annulering van een De Goese Golf-dienst bestaande uit het verstrekken van logies (heeft betrekking op De Goese Golf Golfresort De Purmer)
9.2.1 Individuen Wanneer een reservering voor uitsluitend logies, al dan niet met ontbijt, is gemaakt voor één of meer Gast(en) gelden voor Annulering van die reservering de volgende percentages van de Reserveringswaarde die door de Klant betaald moeten worden aan De Goese Golf (tenzij schriftelijk anders is overeengekomen):

 • Meer dan 1 maand voor de ingangsdatum 0%
 • Meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum 15%
 • Meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum 35%
 • Meer dan 3 dagen voor de ingangsdatum 60%
 • Meer dan 24 uur voor de ingangsdatum 85%
 • 24 uur of minder voor de ingangsdatum 100%

9.2.2 Groepen
Wanneer een reservering voor uitsluitend logies, al dan niet met ontbijt, is gemaakt voor een Groep dan geldt voor Annulering van die reservering het navolgende (tenzij schriftelijk anders is overeengekomen). Bij Annulering voor het tijdstip waarop krachtens de Overeenkomst de eerste De Goese Golf dienst zal moeten worden verleend, nader te noemen: “de Ingangsdatum”, is de Klant gehouden de volgende percentages van de Reserveringswaarde die door de Klant betaald moeten worden bij Annulering aan De Goese Golf te betalen:

 • Meer dan 6 maanden voor het gereserveerde tijdstip: 0%
 • Meer dan 3 maanden voor het gereserveerde tijdstip: 10%
 • Meer dan 2 maanden voor het gereserveerde tijdstip: 15%
 • Meer dan 1 maand voor het gereserveerde tijdstip: 35%
 • Meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip: 60%
 • Meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip: 85%
 • 7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip: 100%

9.3 Annulering van De Goese Golf diensten bestaande uit niet-uitsluitend logies door een Groep.
9.3.1 Groepen: Wanneer een reservering voor een evenement is gemaakt voor een Groep dan gelden voor Annulering voor (een gedeelte van) de Groep de navolgende percentages van de Reserveringswaarde die bij Annulering door De Goese Golf aan de Klant in rekening gebracht kunnen worden:

 • Meer dan 3 maanden voor het gereserveerde tijdstip: 0%
 • Meer dan een maand voor het gereserveerde tijdstip 10%
 • Meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip 15%
 • 14 dagen of minder maar meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip 25%
 • 7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip 50%
 • 3 tot 2 dagen voor het gereserveerde tijdstip 75%
 • Minder dan 48 uur voor het gereserveerde tijdstip 100%

9.4 Annulering door De Goese Golf
9.4.1 De Goese Golf is bevoegd een Overeenkomst te annuleren, tenzij anders is overeengekomen, zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn.
9.4.2 Indien na aanvang van een bijeenkomst blijkt dat de op grond van de Overeenkomst in De Goese Golf te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de Klant of op grond van de hoedanigheid van Klant of Gasten, dat De Goese Golf de
Overeenkomst niet gesloten zou hebben indien De Goese Golf van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de
hoogte was geweest, dan is de Klant gehouden tot betaling van de Reserveringswaarde aan De Goese Golf.
9.4.3 De Goese Golf is gerechtigd om, in plaats van zijn in artikel 9.4.4 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen, nadere
eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de betreffende bijeenkomst. Indien er voldoende aanwijzingen
bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is De Goese Golf alsnog gerechtigd zijn in artikel 9.4.4
bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.

Artikel: 10 Waarborgsom en tussentijdse betaling

10.1 De Goese Golf kan te allen tijde van de Klant verlangen dat deze aan De Goese Golf een waarborgsom voldoet.
Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor De Goese Golf en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet. Tot meerdere zekerheid van De Goese Golf kan deze van de Klant verlangen zijn medewerking te verlenen aan het verstrekken van de benodigde gegevens, waaronder het maken van een afdruk of kopie van de creditcard van de klant, teneinde de waarborgsom en de mogelijkheid tot het uitwinnen daarvan zo veel als mogelijk zeker te stellen.
10.2 Indien de Klant niet binnen de gestelde periode vooruit betaalt, is zij of hij onmiddellijk in verzuim. In dat geval is De Goese Golf gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en haar schade te verhalen op de Klant.
10.3 De Goese Golf kan steeds tussentijds betaling verlangen van reeds verleende De Goese Golf-diensten.
10.4 De Goese Golf mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen betaalde bedrag ter zake al datgene wat de Klant uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door De Goese Golf onverwijld aan de Klant te worden terugbetaald.

Artikel: 11 Omzetgarantie

Indien een Omzetgarantie is afgegeven is de Klant verplicht ter zake de betreffende Overeenkomst(en) tenminste het in de Omzetgarantie bepaalde bedrag aan De Goese Golf te betalen.

Artikel: 12 Aansprakelijkheid van De Goese Golf

12.1 De Goese Golf is tegenover de Gast aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een  tekortkoming door De Goese Golf in de nakoming van de Overeenkomst, tenzij die tekortkoming niet kan worden toegerekend aan De Goese Golf dan wel aan personen van wier hulp De Goese Golf bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt.
12.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.5 is De Goese Golf niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die naar een De Goese Golf locatie zijn meegebracht door een Gast. De Klant vrijwaart De Goese Golf tegen aanspraken van Gasten ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van De Goese Golf.
12.3 Voor schade aan of met voertuigen van de Gast veroorzaakt, is De Goese Golf niet aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van De Goese Golf.
12.4 De Goese Golf is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan De Goese Golf houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van De Goese Golf staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van De Goese Golf.
12.5 Indien voor de Gast aan de in bewaring gegeven goederen, waarvoor een vergoeding als bedoeld in artikel 5.5 in rekening wordt gebracht, schade ontstaat, is De Goese Golf verplicht de schade aan deze goederen ten gevolge van beschadiging of vermissing te vergoeden. Schadevergoeding is niet verschuldigd terzake in de afgegeven goederen aanwezige andere goederen.
12.6 Indien De Goese Golf goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/ of achtergelaten zonder dat De Goese Golf daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is De Goese Golf niet aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan, tenzij De Goese Golf opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van De Goese Golf. In alle gevallen geldt dat De Goese Golf niet gehouden kan worden tot vergoeding van schade van goederen die zich bevinden in goederen die worden gedeponeerd, bewaard of achtergelaten, ongeacht of De Goese Golf daarvoor enige vergoeding bedingt.
12.7 Voor zover De Goese Golf aansprakelijk is, is vergoeding van de schade te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico.

Artikel: 13 Aansprakelijkheid van de gast en/of klant

De Klant en de Gast en degenen die hem of haar vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor De Goese Golf en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/ of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de Klant en/of de Gast en/of degenen die hem of haar vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enig goed waarvan zij bezitter of houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Artikel: 14 Afrekening en betaling

14.1 De Klant is de in de Overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd. De prijzen worden vermeld op lijsten die door De Goese Golf op een voor de Gast zichtbare plaats zijn aangebracht of zijn opgenomen in een lijst die aan de Klant, desnoods op diens verzoek, wordt overhandigd of die via digitale bronnen toegankelijk is voor de Klant. Een lijst wordt geacht voor de Gast zichtbaar aangebracht te zijn indien deze zichtbaar is in de normaal toegankelijke ruimten van de De Goese Golf accommodatie. 
14.2 Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van de garderobe, garage, safe, wasserij of stomerij, telefoon, internet, wifi, roomservice, t.v.-huur e.d. kan door De Goese Golf een extra vergoeding in rekening worden gebracht.
14.3 Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen ter zake Annulering of No-show, zijn door de Klant verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De Klant dient binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur voor contante betaling of betaling per bank of giro zorg te dragen, tenzij anders overeengekomen.
14.4 De Klant en de Gast zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen die één van hen of beiden aan
De Goese Golf uit welken hoofde ook verschuldigd zijn. Overeenkomsten worden behoudens andersluidend beding
geacht mede namens elke Gast gesloten te zijn. Door te verschijnen geeft de Gast te kennen dat de Klant
bevoegd was hem bij het sluiten van de betreffende Overeenkomst te vertegenwoordigen.
14.5 Zolang de Klant niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens De Goese Golf heeft voldaan is De Goese Golf gerechtigd
om alle goederen welke door de Klant of Gast naar De Goese Golf zijn meegebracht onder zich te nemen en te
houden, totdat de Klant ten genoegen van De Goese Golf aan al zijn verplichtingen jegens De Goese Golf heeft voldaan
(retentierecht).
14.6 Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door
de Klant binnen veertien dagen na factuurdatum aan De Goese Golf te worden voldaan. Indien een factuur wordt
gezonden is De Goese Golf te allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbedrag in
rekening te brengen, welke vervalt indien de Klant de factuur binnen veertien dagen voldoet.
14.7 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is de Klant in gebreke zonder dat enige
ingebrekestelling zal zijn vereist. Uitsluitend indien de Klant een natuurlijk persoon (consument) is, stuurt
De Goese Golf bij achterwege blijven van betaling, eenmalig een ingebrekestelling met een termijn van tenminste 14
dagen om alsnog te betalen.
14.8 Indien de Klant in gebreke is moet hij aan het De Goese Golf alle op de inning vallende kosten vergoeden. De
buitengerechtelijke incassokosten worden in rekening gebracht volgens het besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten.
14.9 Indien De Goese Golf goederen als bedoeld in artikel 14.5 onder zich heeft en de Klant die het betreft
gedurende drie maanden in gebreke is, is De Goese Golf gerechtigd deze goederen publiekelijk dan wel onderhands
te verkopen en zich op de opbrengst daarvan te verhalen. De aan de verkoop verbonden kosten komen
eveneens ten laste van de klant en De Goese Golf kan zich ook daarvoor op de opbrengst van de verkoop verhalen.
Hetgeen na het verhaal van De Goese Golf resteert, wordt aan de Klant uitgekeerd.
14.10 Iedere betaling zal, ongeacht enige door de Klant bij die betaling geplaatste aantekening dan wel
gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de Klant aan De Goese Golf in de
navolgende volgorde:

 • De kosten van executie
 • De gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten
 • De rente
 • De schade
 • De hoofdsom

14.11 Betaling geschiedt in Euro. Indien De Goese Golf buitenlandse betaalmiddelen accepteert dan geldt de op het moment van betaling geldende marktkoers. De Goese Golf kan daarbij bij wijze van administratiekosten een bedrag in rekening brengen dat overeenkomt met maximaal 10% van het bedrag dat in vreemde valuta wordt aangeboden. De Goese Golf kan dit bewerkstelligen door de geldende marktkoers met maximaal 10% aan te passen.
14.12 De Goese Golf is nimmer gehouden om andere betaalmiddelen dan contanten te accepteren en kan aan acceptatie van dergelijke andere betaalmiddelen voorwaarden verbinden.

Artikel: 15 Overmacht

15.1 Als overmacht voor De Goese Golf, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming De Goese Golf niet kan worden toegerekend, geldt iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de Overeenkomst door De Goese Golf zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de Overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Van overmacht is sprake onder meer maar niet beperkt tot de volgende gevallen: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstakingen, vorstverlet, quarantaine, epidemieën, pandemieën, uitval van elektriciteit, hacking, onvoorziene ICT problemen, brand, bedrijfsstoring, inkrimping, wijzigingen of annulering van de productie, stagnatie, overheidsmaatregelen, tekortkoming van derden die door De Goese Golf ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld en alle andere van buitenkomende oorzaken waarop De Goese Golf geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Goese Golf niet in staat is haar (vermeende) verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt mede verstaan:

 • slechte conditie van de golfbaan en/of materieel ten gevolge van uitzonderlijke weersomstandigheden; natuurrampen als overstromingen, aardbevingen of storm;
 • ongeval of ziekte van niet tijdig vervangbaar personeel, zoals bijvoorbeeld golfprofessionals.
Artikel: 16 Gevonden voorwerpen

16.1 In de gebouwen, golfterreinen en aanhorigheden van De Goese Golf verloren of achtergelaten voorwerpen, die door de Gast worden gevonden, moeten zo spoedig mogelijk bij De Goese Golf worden ingeleverd.
16.2 Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na de inlevering daarvan bij De Goese Golf heeft gemeld, verkrijgt De Goese Golf de eigendom.
16.3 Indien De Goese Golf door de Gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de Gast. De Goese Golf is nimmer tot toezending verplicht.

Artikel: 17 Kurken- en keukengeld

17.1 De Goese Golf kan de Gast verbieden om zelf meegebracht eten en/of drinken naar De Goese Golf locaties, daaronder het terras mede begrepen, te nuttigen. Indien De Goese Golf het nuttigen van zelf meegebracht eten en/of drinken toestaat, kan De Goese Golf aan het toestaan daarvan voorwaarden verbinden, waaronder het in rekening brengen van Kurken- en/of keukengeld.
17.2 Het in artikel 17.1 bedoelde Kurkengeld bedraagt € 10,00 per fles. Het in artikel 17.2 bedoelde keukengeld wordt vooraf overeengekomen, dan wel in redelijkheid vastgesteld door De Goese Golf.

Artikel: 18 Gebruik van namen, handelsnamen, etc.

De Goese Golf en Klant komen overeen dat zij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ander, géén gebruik zullen maken van elkaars naam, handelsmerken, dienstmerken, logo’s, handelsnamen en/of ‘branding’, met dien verstande dat De Goese Golf de naam van Klant en de uitvoering van het evenement wel mag gebruiken in marketing- en publicitair materiaal, om daarmee haar ervaring aan te geven, alsmede voor interne doeleinden.

Artikel: 19 Toepasselijk recht en geschillen

19.1 Op de Overeenkomst is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
19.2 Ingeval van geschillen tussen De Goese Golf en een Klant (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de De Goese Golf locatie, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling een andere rechter bevoegd is en onverminderd de bevoegdheid van De Goese Golf het geschil te laten beslechten door de rechter die bij gebreke van dit beding bevoegd zou zijn.
19.3 Alle vorderingen van de Klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.

Als eerste op de hoogte van het laatste nieuws!

Met een abonnement bij De Goese Golf ontvang je uiteraard als eerste het laatste nieuws. Toch organiseren wij ook volop activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn. En in sommige gevallen heeft het niets te maken met golf maar gaat het juist over eten & drinken, feesten & partijen en volop andere activiteiten. Wil jij niets missen? Vul dan onderstaand formulier in.

Geslacht