Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Begripsbepalingen

1. Exploitant: De Goese Golf Besloten Vennootschap of een van haar vertegenwoordigers.
2. Klant: privépersoon die, of bedrijf dat, een overeenkomst, ongeacht vorm of duur, afsluit met Exploitant.
3. Terrein: alle terreinen, inclusief parkeerterreinen, wegen, paden, watergebieden, holes, en de daarop gebouwde opstallen.
4. Faciliteiten: de door de Exploitant aangeboden mogelijkheden om het golfspel te beoefenen.
5. Abonnement: een overeenkomst tussen Exploitant en Klant waarin vormen van Speelrecht worden geregeld.
6. Speelrecht: het recht om op bepaalde tijden gebruik te maken van de Faciliteiten (exclusief lessen) van de Exploitant. De duur en omvang van het speelrecht wordt geregeld in het afgesloten Abonnement. Ook het Speelrecht besloten in een Greenfee of Dagkaart valt hieronder.
7. Greenfee: het recht om binnen een bepaalde tijdsperiode eenmalig gebruik te maken van de Faciliteiten van de Exploitant. Een Greenfee kan meerdere vormen hebben, en daarmee beperkingen opleggen ten aanzien van starttijd, omvang, geldigheidsduur etc.
8. Dagkaart: Abonnement met een geldigheidsduur van 1 dag.
9. Prijslijst: de door Exploitant gepubliceerde prijslijst. Deze prijslijst is geldig totdat Exploitant een nieuwe prijslijst publiceert.
10. Inschrijfgeld: bedrag dat Klant betaalt om Abonnement met Exploitant te kunnen afsluiten.
11. Jeugdabonnementhouder: een abonnementhouder die op 1 januari van het peiljaar de leeftijd van 29 jaar nog niet heeft bereikt.
12. NGF-pas: pas die aan een bij de NGF aangesloten lid wordt verstrekt en waarop de handicap wordt vermeld. Dient ter legitimatie.
13. Ganzenpas: geldig betaalmiddel van De Goese Golf.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten.
2. Van het in deze Algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3. Abonnementsvoorwaarden

Abonnementen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

1. Klant is gehouden met Exploitant overeengekomen abonnementsgeld of greenfee(s) tijdig te betalen.
2. Klant is gehouden verschuldigde bedragen te voldoen binnen 14 dagen na facturering, tenzij anders overeengekomen.
3. Indien Klant met Exploitant schriftelijk is overeengekomen dat in maandelijkse termijnen wordt betaald dan vinden deze betalingen plaats middels automatische SEPA-incasso. Deze incasso’s vinden plaats rond de 25e dag van de voorgaande maand. Hiervoor brengt Exploitant kosten in rekening aan Klant. Deze kosten worden vooraf aan Klant bekendgemaakt. Klant houdt voldoende saldo aan op zijn rekening om incasso mogelijk te maken. Indien door een saldotekort niet kan worden geïncasseerd is klant gehouden terstond per overschrijving de vervallen termijn aan Exploitant te voldoen. Exploitant kan hiervoor extra incassokosten in rekening brengen.
4. Bij niet tijdige betaling is de abonnementhouder van rechtswege in verzuim. Exploitant is als dan gerechtigd Klant de toegang tot het Terrein te ontzeggen totdat het volledige bedrag is
voldaan. Bovendien zijn alle binnen- en buitengerechtelijke kosten, vermeerderd met de wettelijke rente over de openstaande bedragen, voor rekening van Klant.
5. Een door Exploitant gepubliceerde prijswijziging is niet van toepassing op lopende overeenkomsten met Klant.
6. Tijdelijke sluiting van de baan – meestal door weersomstandigheden of reparatie aan de baan- leidt niet tot restitutie van abonnementsgeld, reeds betaald of nog te betalen. Indien
anderszins door overmacht, bijvoorbeeld een pandemie en/of maatregelen van het bevoegd gezag, exploitant tot sluiting van de baan en/of de overige faciliteiten over moet gaan, leidt
dat niet tot restitutie van abonnementsgeld over de periode van sluiting. Sluiting van de baan als bedoeld in dit artikel leidt nimmer tot aansprakelijkheid van Exploitant en/of een verplichting tot schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.
7. Een Abonnement kan gedurende de looptijd niet tijdelijk worden stopgezet door Klant. 
8. Een uitzondering op bovenstaande is in het geval van overlijden van Klant, in welk geval het Abonnement wordt beëindigd per de 1e van de maand volgend op het overlijden. De op het Abonnement vooruitbetaalde bedragen worden naar rato gerestitueerd. Ingeval Klant betaalde door middel van maandelijkse incasso’s worden deze per de 1e van de maand volgend op het overlijden stopgezet. Eventueel voor het overlijden verschuldigde doch niet betaalde bedragen worden niet kwijtgescholden.

Artikel 5. Duur en opzegging van overeenkomsten

1. Tenzij anders is overeengekomen is de looptijd van een Abonnement van 1 januari tot en met 31 december.
2. Tenzij anders is overeengekomen is de looptijd van de NGF-registratie van 1 januari tot en met 31 december.
3. Tenzij anders vermeld wordt een Abonnement verlengd per 1 januari van het daaropvolgende jaar. Hiervan wordt Klant schriftelijk of via elektronische weg op de hoogte gesteld. Exploitant kan voor deze verlenging een prijswijziging opleggen, waarvan hij Klant op de hoogte stelt.
4. Klant kan een Abonnement zoals genoemd in Artikel 5 lid 3 uitsluitend schriftelijk opzeggen, uiterlijk 1 maand voordat het Abonnement eindigt.

Artikel 6. Prijswijzigingen

1. Prijswijzigingen zullen door Exploitant tijdig worden gepubliceerd.
2. Prijswijzigingen zijn niet van invloed op reeds afgesloten overeenkomsten. Een prijswijziging is indien tijdig gepubliceerd echter wel van toepassing op een verlenging van een overeenkomst.
3. Voor verlengingen geldt dat een prijswijziging tijdig is gepubliceerd als deze bekend is gemaakt een maand voordat de opzegtermijn voor Klant is verlopen.


Artikel 7. Wijziging in abonnementsvorm

1. Indien Klant een wijziging wenst van zijn Abonnement, dan zal deze wijziging worden getoetst aan de rangorde.
2. Indien uit de toetsing zoals genoemd in Artikel 7 lid 1 blijkt dat sprake is van een opwaardering van het Abonnement (doordat het gewenste Abonnement een hogere rangorde heeft dan het huidige), dan zal voor het resterende aantal maanden tot 1 januari het verschil in abonnementstarief direct door Klant verschuldigd en opeisbaar zijn. Indien Klant in maandelijkse termijnen betaalt conform Artikel 4 lid 3 dan blijven de resterende termijnen tot 1 januari gelijk aan de voorgaande termijnen. Bij verlenging zal de maandtermijn worden verhoogd tot het maandtarief van de nieuwe Abonnementsvorm.
3. Indien uit de toetsing blijkt dat sprake is van een afwaardering van het Abonnement (doordat het gewenste Abonnement een lagere rangorde heeft dan het huidige) dan vindt voor de eventueel resterende looptijd van het huidige Abonnement geen restitutie plaats.

Artikel 8. Overeenkomst abonnement en Inschrijfgeld

1. Klant is bij eerste inschrijving als abonnementhouder Inschrijfgeld verschuldigd.
2. Indien Klant gedurende de zes maanden voorafgaand aan het nieuwe moment van inschrijving houder was van een abonnement dat in rangorde gelijk of hoger was aan het af te sluiten abonnement dan is Klant het abonnementsgeld voor een geheel kalenderjaar verschuldigd. Het abonnement van Klant eindigt conform Artikel 5 lid 1 dan toch op 31 december van het betreffende kalenderjaar.

Artikel 9. Beëindiging van het Abonnement door Exploitant

1. Exploitant kan een Abonnement met onmiddellijke ingang en zonder waarschuwing vooraf beëindigen indien Klant deze voorwaarden of het Huishoudelijk reglement van Exploitant
ernstig schendt, zulks ter beoordeling van Exploitant.
2. Exploitant kan een Abonnement met onmiddellijke ingang en zonder waarschuwing vooraf beëindigen indien Klant zich misdraagt jegens medewerkers of directie van Exploitant, of jegens andere Klanten of bezoekers. Vormen van misdraging kunnen zijn incorrect, ruw of agressief gedrag of taalgebruik, of (seksuele) intimidatie, zulks ter beoordeling van Exploitant.
3. Exploitant kan een Abonnement met onmiddellijke ingang en zonder waarschuwing vooraf beëindigen indien Klant opzettelijk schade toebrengt aan eigendommen van Exploitant of eigendommen van derden aanwezig op het Terrein.
4. Exploitant kan een Abonnement met schriftelijke waarschuwing vooraf opzeggen indien Klant in verzuim is (zie Artikel 4 lid 4). Tot op dat moment opgebouwde betalingsverplichtingen vervallen daar niet mee.

Artikel 10. Identificatieplicht

1. Klant is gehouden zich te legitimeren indien daarom wordt gevraagd door een medewerker of directie van Exploitant.
2. Ter identificatie kan dienen een geldig identiteitsbewijs dan wel een door Exploitant verstrekt bewijs dat strekt tot identificatie.

Artikel 11. Verlies of diefstal

Klant zal in geval van verlies of diefstal van De Goese Golf kortingspas, Ganzenpas, NGF-pas, abonnementsbewijs of soortgelijk per omgaande Exploitant inlichten. Indien Klant Exploitant niet
tijdig op de hoogte stelt van verlies of diefstal dan zal eventueel hieruit voortkomende schade worden verhaald op Klant.

Artikel 12. Aansprakelijkheid Exploitant

1. Gebruik van het Terrein, materialen, voertuigen of andere Faciliteiten van de Exploitant is voor eigen risico van Klant.
2. Exploitant aanvaardt beperkte aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen, letsel of overlijden van Klant of gasten van Klant, toegebracht door medewerkers of directie van Exploitant of derden.
3. Exploitant aanvaardt beperkte aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen, letsel of overlijden van Klant als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere gebeurtenis, tenzij dit aan opzet of grove schuld van Exploitant te wijten is.
4. De aansprakelijkheid van exploitant is beperkt tot het bedrag van uitkering van haar verzekering (inclusief het eigen risico)

Artikel 13. Overige

1. Exploitant behoudt zich het recht voor openingstijden van het Terrein of onderdelen daarvan aan te passen. Exploitant zal zich ervoor inspannen hiervan de Klant tijdig op een door Exploitant te kiezen wijze te informeren. 
2. Klant zal, tenzij dat schriftelijk anders is overeengekomen, zich onthouden van het doen van reclame-uitingen in welke vorm dan ook op het Terrein van Exploitant.
3. Klant zal, tenzij dat schriftelijk anders is overeengekomen, zich onthouden van het doen van aanbiedingen of het leveren van diensten of producten op het Terrein van Exploitant.
4. Deze voorwaarden kunnen door Exploitant worden aangepast. Deze aanpassingen zullen worden gepubliceerd op de website van Exploitant en door deponering bij de Kamer van
Koophandel. Vanaf het moment van deponering zullen de nieuwe voorwaarden van toepassing zijn op alle handelingen en nieuwe overeenkomsten.

Artikel 15. Klachten en rechtsgeschillen

1. Eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten direct en duidelijk worden aangegeven zodat, indien redelijk, de Exploitant in de gelegenheid is om een oplossing voor te stellen. In geval de klacht niet naar tevredenheid is opgelost dient uiterlijk binnen 14 dagen na de uitvoering de klacht schriftelijk bij de Exploitant te worden ingediend. Uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht zal de klager een schriftelijk antwoord ontvangen.
2. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van rechtsgeschillen tussen de Exploitant en de Klant.

Als eerste op de hoogte van het laatste nieuws!

Met een abonnement bij De Goese Golf ontvang je uiteraard als eerste het laatste nieuws. Toch organiseren wij ook volop activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn. En in sommige gevallen heeft het niets te maken met golf maar gaat het juist over eten & drinken, feesten & partijen en volop andere activiteiten. Wil jij niets missen? Vul dan onderstaand formulier in.

Geslacht